Noutati » Anunturi

03.07.2018

Comunicat privind organizarea Examenului in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2018

COMUNICAT
în atenÅ£ia candidaÅ£ilor la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2018, referitor la procedura de înscriere Ia examen

 

     In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) Capitolul II al Regulamentului de examen, aprobat prin Hotărârea nr.367/22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R. ÅŸi potrivit dispoziÅ£iilor Hotărârii nr.368/22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2018,

 

Baroul Mehedinti vă aduce la cunoştinţă următoarele informaţii :


l. Data desfăşurării examenului este 31.08.2018, pentru toţi candidaţii. Examenul se va desfăşura la Bucureşti.
     Examenul se va susÅ£ine în mod unitar, în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor - I.N.P.P.A. ÅŸi se va desfăşura prin I.N.P.P.A., cu sediul în BucureÅŸti, strada Vulturilor, nr.23, sector 3.
     Examenul constă în verificarea cunoÅŸtinÅ£elor juridice prin susÅ£inerea unei probe tip grilă la următoarele discipline: organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Testul grilă cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen.
     Vor fi declaraÅ£i admiÅŸi candidaÅ£ii care vor obÅ£ine cel puÅ£in 10 puncte la fiecare disciplină în parte ÅŸi un punctaj total de cel puÅ£in 70 de puncte.
     Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.;


2.Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 09 iulie 2018 (ora 8.00) - 03 august 2018 fora 16.00), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-ÅŸi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis (unul conÅ£inând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale ÅŸi copii certificate, iar altul conÅ£inând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) ÅŸi va cuprinde cererea-tip, însoÅ£ită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:

 

I.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :
- certificatul de naÅŸtere, în copie certificată pentru conformitate;
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obÅ£inută după anul 1995, se va depune ÅŸi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
-certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică (candidaÅ£ii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

II.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :
- certificatul de naÅŸtere, în copie certificată, pentru conformitate;
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă în copie legalizată;
- în cazul în care diploma de licenţă s-a obÅ£inut după anul 1995, se va depune ÅŸi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică; (candidaÅ£ii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
- dovada promovării, în condiÅ£iile prevăzute prin Regulament, a examenului de definitivare în funcÅ£ia juridică îndeplinită anterior;
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


3. Regulamentul de examen, tematica ÅŸi bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.367/22.06.2018 ÅŸi Hotărârea nr.368/22.06.2018 ale Consiliului U.N.B.R. ÅŸi sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) ÅŸi pe pagina web a Baroului Mehedinti (www.baroulmehedinti.ro).


4. Taxa de examen este de 1000 lei ÅŸi se va achita în contul I.N.P.P.A. din BucureÅŸti R056RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - BucureÅŸti, cu menÅ£iunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018".


5. Relaţii suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30, email barou_mh@yahoo.com sau pe site-ul Baroului Mehedinti: www.baroulmehedinti.ro.

 

    Av. Rolea Danut Alexandru
    Decanul Baroului Mehedinti