Noutati » Anunturi

18.07.2011

Examenul de primire in profesia de avocat - Sesiunea Octombrie 2011

UNIUNEA NAÅ¢IONALÄ‚ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

 

 

HOTÄ‚RÂREA Nr. 58
privind organizarea examenului de primire în profesie
Sesiunea Octombrie 2011

 

           În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, (denumită în continuare Lege) ÅŸi ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările ÅŸi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),
Consiliul U.N.B.R. întrunit în ÅŸedinÅ£a din 08 iulie 2011, a dezbătut ÅŸi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2011 ÅŸi a adoptat următoarea


HOTÄ‚RÂRE:

 

Art.1. - (1) Examenul se va susÅ£ine în mod unitar, în cadrul Institutului NaÅ£ional pentru Pregătirea ÅŸi PerfecÅ£ionarea AvocaÅ£ilor - INPPA (în continuare I.N.P.P.A.) ÅŸi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. (BucureÅŸti) ÅŸi prin centrele teritoriale ale acestuia. Tematica ÅŸi bibliografia de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen, adoptat prin Decizia nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului Uniunii NaÅ£ionale a Barourilor din România.
(2) Arondarea candidaÅ£ilor pentru susÅ£inerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen ÅŸi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:
- I.N.P.P.A. (BucureÅŸti): candidaÅ£i care au depus cereri de înscriere la examen la barourile: BucureÅŸti, CălăraÅŸi, Giurgiu, IalomiÅ£a, ConstanÅ£a, Tulcea, Buzău, DâmboviÅ£a, Prahova ÅŸi MaramureÅŸ;
- Centrul teritorial BraÅŸov: Barourile BraÅŸov, Covasna ÅŸi Harghita;
- Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Mureş, Sibiu şi Alba;
- Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, MehedinÅ£i, Olt, ArgeÅŸ, Vâlcea ÅŸi Teleorman;
- Centrul teritorial Iaşi: Barourile Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani, Bacău, Neamţ
- Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
- Centrul teritorial TimiÅŸoara: Baroul TimiÅŸ, Arad, CaraÅŸ-Severin, Hunedoara, Bihor ÅŸi Satu-Mare.

 

      Art.2. - Examinarea candidaÅ£ilor la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar ÅŸi pentru persoanele care au susÅ£inut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în scris, conform Regulamentului de examen, la următoarele materii:
a). organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat;
b). drept civil;
c). drept procesual civil;
d). drept penal;
e). drept procesual penal.

 

       Art.3. - Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar ÅŸi pentru persoanele care au susÅ£inut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
- vineri, 07 octombrie 2011 - proba scrisă grilă pentru candidaÅ£ii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
- luni, 17 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil ÅŸi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toÅ£i candidaÅ£ii, cu subiecte diferenÅ£iate, în funcÅ£ie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;
- marÅ£i, 18 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplina Organizarea ÅŸi exercitarea profesiei de avocat, pentru candidaÅ£ii care au susÅ£inut examenul de definitivat în alte profesii juridice;
- miercuri, 19 octombrie 2011 - proba scrisă la disciplinele Drept penal ÅŸi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toÅ£i candidaÅ£ii, cu subiecte diferenÅ£iate, în funcÅ£ie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;


      Art.4. - (1) Cererile de înscriere a candidaÅ£ilor la examen pot fi depuse la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-ÅŸi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, începând cu data de 06 septembrie 2011.
(2) Cererile vor fi însoÅ£ite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
(3) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult cinci zile înainte de data examenului.

 

      Art.5. - (1) Taxa de înscriere la examen este de 800 lei (exclusiv TVA) ÅŸi se va achita în contul I.N.P.P.A. BucureÅŸti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - BucureÅŸti cu menÅ£iunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011".
(2) Sumele încasate cu titlu de "taxă de examen" se repartizează astfel: 20% pentru baroul la care se efectuează operaÅ£iunile aferente înscrierii la examen, 60% pentru centrele INPPA, care vor suporta costurile organizării ÅŸi desfăşurării examenului, 20% la I.N.P.P.A. BucureÅŸti pentru suportarea costurilor organizării ÅŸi desfăşurării operaÅ£iunilor de examen la nivel naÅ£ional.
(3) I.N.P.P.A. BucureÅŸti va reflecta distinct în evidenÅ£ele sale sumele ce reprezintă 60% din taxele de examen încasate de sumele ce reprezintă 20% din taxele de examen încasate, în contul său.
(4) I.N.P.P.A. BucureÅŸti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.
(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului ÅŸi soluÅ£ionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiÅ£iile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

     Art.6. - (1) Examenul va fi anunÅ£at în modalităţile prevăzute în Regulamentul de examen prin grija PreÅŸedintelui U.N.B.R..
(2) Barourile vor anunÅ£a prin publicare într-un ziar local ÅŸi pe pagina de web a baroului organizarea examenului ÅŸi informaÅ£iile necesare înscrierii la examen, în termen de cel mult cinci zile de la publicarea anunÅ£ului de examen.

 

     Art. 7 - Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) ÅŸi va fi comunicată barourilor în aplicarea art. 33 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat.


P R E Åž E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA