Noutati » Anunturi

26.06.2017

Comunicat - In atentia candidatilor la Examenul de admitere in profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, referitor la procedura de inscriere la examen

                                                                                        COMUNICAT
              în atenÈ›ia candidaÈ›ilor la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2017, referitor la procedura de înscriere la examen

            În temeiul prevederilor art. 7 alin.(2) Capitolul II al Regulamentului de examen, aprobat prin Hotărârea nr.242/17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R. È™i potrivit dispoziÈ›iilor Hotărârii nr.243/17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2017,


       Baroul Mehedinti vă aduce la cunoÈ™tință următoarele informaÈ›ii :

        1.Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toÈ›i candidaÈ›ii.
    Examenul se va desfășura prin susÈ›inerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declaraÈ›i admiÈ™i candidaÈ›ii care vor obÈ›ine cel puÈ›in 10 puncte la fiecare disciplină în parte È™i un punctaj total de cel puÈ›in 70 de puncte.
      Materiile de examen sunt: organizarea È™i exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.
Examenul se susÈ›ine în cadrul I.N.P.P.A. È™i se desfășoară în mod unitar, la BucureÈ™ti.
      Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017 a Consiliului UNBR;

       2.Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 03 iulie 2017 (ora 8.00) - 31 iulie 2017 (ora 16.00), la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-ÅŸi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis (unul conÈ›inând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale È™i copii certificate, iar altul conÈ›inând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) È™i va cuprinde cererea-tip, însoÈ›ită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:


       I.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :
• certificatul de naÅŸtere, în copie certificată pentru conformitate;
• actul de identitate, în copie;
• diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obÅ£inută după anul 1995, se va depune ÅŸi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
• dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
• certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
• certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică (candidaÅ£ii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
• certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


II.Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte :
• certificatul de naÅŸtere, în copie certificată, pentru conformitate;
• actul de identitate, în copie;
• diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obÅ£inut după anul 1995, se va depune ÅŸi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
• dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
• certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
• certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând ÅŸi o evaluare psihiatrică; (candidaÅ£ii se pot adresa către orice policlinică autorizată);
• dovada promovării, în condiÅ£iile prevăzute prin Regu¬la¬ment, a examenului de definitivare în funcÅ£ia juridică îndeplinită anterior;
• certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

3.Regulamentul de examen, tematica È™i bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.242/17.06.2017 ÅŸi Hotărârea nr.243/17.06.2017 ale Consiliului U.N.B.R. È™i sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) È™i pe pagina web a Baroului Mehedinti (www.baroulmehedinti.ro).

        4.Taxa de examen este de 1000 lei È™i se va achita în contul I.N.P.P.A. din BucureÈ™ti RO56RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea BucureÈ™ti, cu menÈ›iunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017".

       5.RelaÈ›ii suplimentare la telefon nr. 0252/321.0305, email barou_mh@yahoo.com sau pe site-ul Baroului Mehedinti www.baroulmehedinti.ro.