Noutati » Stiri

06.10.2021

Hotararea Consiliului UNBR nr. 195 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat referitor la publicitate, Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de catre avocati (anexa 1), Ghidul de bune practici pri

HOTARAREA nr. 195
10-11 septembrie 2021


In conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. a), b) si c) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea si cu Hotararea nr. 04/02-04 decembrie 2020 a Congresului avocatilor privind mandatarea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România (in continuare U.N.B.R.), ca în perioada dintre Congrese sa îndeplineasca atributia prevazuta la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotararile Consiliului U.N.B.R. sa fie supuse ratificarii Congresului imediat urmator,
Tinand cont de prevederile în materia publicitatii in profesia de avocat, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 25/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 (art. 47), care determina modificarea si completarea dispozitiilor cuprinse in Subsectiunea a 4-a „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei" (art. 243-250 din Statut) din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat"
Avand în vedere propunerile inaintate Consiliului U.N.B.R. de catre Grupul de lucru al Consiliului privind perfectionarea legislatiei profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) si de catre Grupul de lucru al Consiliului privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3), astfel cum au fost dezbatute in Sedinta Consiliului U.N.B.R.,
Reanalizând prevederile Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 173/24.06.2021,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România, în Sedinta din 10-11 septembrie 2021,


HOTARASTE:


Art. I. - Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare, Statutul), se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Subsectiunea a 4-a" din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat" î?i schimb? denumirea ?i se va intitula „Publicitatea în profesia de avocat".
2. Art. 243 din Statut se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distincta de publicitatea profesionala.
(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este constituita din orice forma de prezentare a activitatii si serviciilor avocatiale ale acestora, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul promovarii in fata publicului.
(3) Publicitatea profesionala are drept obiect promovarea profesiei de avocat si se realizeaza in exclusivitate de catre organele profesiei sau la cererea si sub supravegherea acestora.
3. Prevederile art. 244-250 din Statut se abroga.
4. Se introduc 3 noi articole, art. 2431 - 2433, cu urmatorul continut:
„Art. 2431 - (1) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare in masa, avocatul este obligat sa respecte interesele clientului sau, onoarea, imaginea si reputatia profesiei.
(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei si toate informatiile difuzate public de acestea prin orice mijloc, inclusiv în spatiul virtual, privind activitatea avocatilor, trebuie sa fie transparente, veridice, corecte si nu trebuie sa fie comparative cu alti profesionisti, echivoce, ambigue, inselatoare sau denigratorii.
(3) În toate cazurile, promovarea prin publicitate si informatiile furnizate de avocati si formele de exercitare a profesiei trebuie sa se refere exclusiv la natura si limitele obligatiilor profesionale ale avocatilor si sa respecte principiile fundamentale ale profesiei de avocat astfel cum acestea sunt reglementate de Codul deontologic al avocatului roman.
Art. 2432 - Conditiile ce trebuie îndeplinite de continutul mijloacelor folosite pentru publicarea informatiilor privind exercitarea profesiei, promovarea profesionala si atragerea si dobândirea clientelei sunt prevazute în Anexele prezentului Statut referitor la "Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului si a formelor de exercitare a profesiei" si referitor la „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de catre avocati".
Art. 2433 - Publicitatea realizata fara respectarea regulilor prevazute în Lege si în Statul profesiei de avocat constituie abatere disciplinara."
5. Se introduc 2 anexe la Statut, Anexa nr. XXXIII, intitulata „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de catre avocati", cu continutul indicat în anexa 1 la prezenta hotarâre, respectiv, Anexa nr. XXXIV, intitulata „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului si a formelor de exercitare a profesiei", cu continutul indicat în anexa 2 la prezenta hotarare.


Art. II - Prezenta hotarare va fi supusa ratificarii Congresului avocatilor si intra în vigoare la data de 01.10.2021.
Art. III. - Prezenta hotarare se comunica membrilor Consiliului UNBR si barourilor.